Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THỐNG NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ TÂN PHÚ- PHÍA NAM
---------------------
Số: 01 /BB-HĐH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------------------
Biên Hòa, ngày 16 tháng 9  năm 2012


BIÊN BẢN THỐNG NHẤT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG
XÃ TÂN PHÚ – PHÍA NAM
(Về việc thành lập hội đồng hương , thống nhất quy chế hoạt động hội)
______________
Căn cứ cuộc họp đồng hương ngày 02 tháng 09 năm 2012 , tại nhà Anh Nguyễn Văn Khánh  xã Long Đức 1- Tp. Biên Hòa- Đồng Nai, Hội đồng hương xã Tân Phú- Phía Nam tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua quy chế thành lập hội đồng hương xã Tân Phú – Phía Nam.
Căn cứ cuộc họp Ban chấp hành hội đồng hương xã Tân Phú – Phía Nam ngày 16 tháng 09 năm 2012 (tại nhà anh Lê Văn Hải)
A. THÀNH PHẦN.
1. Các thành viên hội đồng hương:
Stt
Họ và tên
Số người tham dự
Số điện thoại liên lạc
Ghi chú
1
Nguyễn Văn Hằng
2
0167.3857621
Chủ tọa
2
Nguyễn Văn Khánh
2
0934 868636

3
Lê Văn Hùng
3
0918 083956
Thư ký
4
Phan Thị My
2
0908 483351

5
Lê Văn Tuấn
1
0916 830379

6
Nguyễn Hải Căn
1
0909 235445

7
Nguyễn Văn Sỹ
1
0979 197840

8
Lê Văn Hải
2
0975 511676

9
Đỗ Công Khen
2
0984 024845

10
Nguyễn Văn Hưng
2
0977 780337

11
Nguyễn Văn Lương
1
0918 149076

12
Nguyễn Tiến Hào
1
0918 998519

13
Nguyễn Văn Cường
3
0979 779976

14
Nguyễn Văn Quyền
1
0169 9845383

15
Nguyễn Văn Huy
2
0165 8089144

16
Nguyễn Xuân Huy
1
0904 653494

17
Lê Văn Thưởng
2
0988 925090

18
Đỗ Quang Tuân
1
0199 2291965


Tổng:
30


2. Các thành viên vắng mặt :
STT
Họ và tên
Số điện thoại
Ghi chú
1
Đỗ Đình Huy
0927 032528
 Ra bắc
2
Nguyễn Văn Kiểm
0912 799033

3
Nguyễn Văn Ba
098 5070369
 Báo không kịp thời
4
Đào Văn Máng
0169 8451388
 Báo không kịp thời
5
Lê Văn Minh
0933 782796
 Vợ sinh

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1.      Mục đích, chương trình họp
Hội tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua quy chế hoạt động và tổ chức hội đồng hương xã Tân Phú – Phía Nam nhiệm kỳ 2012-2014
Sau khi chủ toạ cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.
2.      Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:
o              Thông qua quy chế hoạt động hội
o              Bầu ban chấp hành : Đại hội thống nhất bầu
§         Ông Nguyễn Văn Hằng là Hội trưởng
§         Ông Nguyễn Văn Khánh là Hội phó kiêm chi hội trưởng Đồng Nai
§         Ông Lê Văn Hùng là Thư ký- tài chính kiêm chi hội trưởng TP . Hồ Chí Minh
§         Ông Lê Văn Thưởng  chi hội trưởng Bình Phước
§         Ông Nguyễn Văn Quyền chi hội trưởng Lâm Đồng
§         Ông Đỗ Công Khen chi hội trưởng Bà Rịa- Vũng Tàu.
o              Thông qua việc họp hội đồng hương mỗi năm một lần vào ngày 30 tháng 04 hoặc ngày 02 tháng 09 hàng năm.
o              Thông qua việc họp hội năm 2013 vào ngày 30 tháng 04 năm 2013 tại xã Hoài Đức – huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng.
o              Thông qua mức đóng quĩ hội: Để tạo điều kiện cho các thành viên tham gia sinh hoạt hội mức đóng góp là 1.000.000 đồng/thành viên (Một triệu đồng mỗi thành viên), Không quy định bắt buộc phải mọi người phải đóng góp ngay mà sẽ đóng dần theo từng đợt nhưng không kéo dài quá 03 năm. Hàng năm tại các cuộc họp hội đồng hương sẽ quyết định việc phát triển quỹ tiếp theo.
- Để tạo điều kiện cho quỹ hội phát triển các thành viên trong hội đồng hương giới thiệu cho nhau các công việc làm ăn kinh doanh thì phải trích vào quỹ hội 10% lợi nhuận của công việc đó.
- Khuyến khích mọi cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ bằng vật chất, tiền mặt vào quỹ của hội cũng như giúp đỡ các thành viên trong hội.
- Tạm thời hiện nay trích 10/15 triệu đồng tiền quỹ đã thu, cho vay lãi với mức 2%/tháng từ nay đến trước ngày 30/04/2013 sẽ thu lại cả vốn và lãi. Phần lãi đó sẽ được bổ vào quỹ. Phần quỹ còn lại sẽ giao cho Anh Lê Văn Hùng giữ để chi vào các việc hiếu hỷ, hoạt động của hội như trình bày phần dưới đây.
o              Thông qua mức chi phí cho các trường hợp theo “Kế hoạch Phân bổ tài chính năm 2012” và hoạt động của hội năm 2013 như sau:
a – Mức chi thăm hỏi, hiếu hỷ.
       Danh hiệu “Học sinh giỏi toàn quốc” mức thưởng:   1.000.000 đồng;
-         Danh hiệu “Học sinh giỏi cấp tỉnh” mức thưởng    :          500.000 đồng;
-         Danh hiệu “Học sinh giỏi cấp huyện” mức thưởng :       300.000 đồng;
-         Danh hiệu “Học sinh giỏi cấp trường” mức thưởng :  10 cuốn tập và 12 cây viết.
-         Hội viên, con hội viên thi đỗ  “ Đại học ”: mức thưởng  500.000 đồng;
-         Thành viên, tứ thân phụ mẫu của hội viên mừng thượng thọ tuổi tròn 70 tuổi trở lên được tặng 01 bức trướng trị giá tương đương 500.000 đồng
-         Thành viên hội, tứ thân phụ mẫu và con cái của Hội viên chết mức chi là: giá trị là 01 bức trướng + 01 vòng hoa tương đương 700.000 đồng.
-         Thành viên hội, tứ thân phụ mẫu và con cái của Hội viên ốm đau nằm ở bệnh viện hoặc bệnh nặng mức chi là: 300.000 đồng.
b – Chi phí cho hoạt động của hội.
-         In lịch tết 2013 (mỗi hộ 02 cuốn):100 quấn  x 20.000 =  2.000.000 đồng.
-         Chi phí tổ chức khác                                                         2.000.000 đồng
-         Chi phí ăn uống gặp mặt hội, đi lại của hội viên do hội viên tự lo liệu. Việc tổ chức liên hoan cho buổi họp hội đồng hương hang năm do Ban chấp hành hội lo liệu và bố trí, chi phí sẽ thu của tất cả các hội viên có mặt trong buổi liên hoan.     
(Mọi chi phí sẽ được tài chính công khai trong các kỳ họp hàng năm)
3.      Ý kiến phát biểu của từng hội viên dự họp, trách nhiệm của mọi thành viên hội :
- Ban chấp hành (ông Hằng, ông Khánh, ông Hùng) phải có trách nhiệm với khoản quỹ đóng góp của hội không để xảy ra thất thoát, hao hụt ngoài những chi phí đã nêu phần trên, nếu để xảy ra thì BĐH phải đền 100% giá trị thất thoát hao hụt đó cho hội.
- Các chi hội trưởng, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời mọi việc hiếu hỷ của thành viên trong hội cho Ban chấp hành.
Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết và không thành viên nào có ý kiến khác.
4.     Kết quả biểu quyết
·              Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 100.%/tổng số phiếu biểu quyết;
·              Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng.0 %/tổng số phiếu biểu quyết;
·              Số phiếu không có ý kiến: : 0 phiếu, tương ứng 0 %/tổng số phiếu biểu quyết;
Các quyết định đã được thông qua với 100% số thành viên tham dự cuộc họp
Biên bản này được các cổ đông thông qua ngày 02 tháng 9 năm 2012 và được lập thành 40 bản và được gửi tới các thành viên trong hội.

Các thành viên đã thống nhất, nhất trí 100% số người có mặt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét